• 2020 40 dni brez alkohola
 • 2020 sticisce link 2 970x200
 • 2020 03 19 IZZIVI PODEZELJA ljubljana 970x200 v.si
 • socialni teden 2015 970x200
 • vkljucen podprimo se

Poklic Socialna delavka oziroma Socialni delavec

Kratek opis poklica: 
Socialni delavec dela z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomaga pri iskanju rešitev.

Kaj delavec običajno dela: 
Socialni delavci delajo z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomagajo pri iskanju rešitev iz stiske. Delo socialnih delavcev delimo glede na starostno obdobje ljudi, s katerimi se ukvarjajo, vrsto socialne problematike, uporabo metod in tehnik pri delu, vrsto izvajane storitve, vrsto socialno varstvene organizacije ter glede na sistemsko področje, v okviru katerega izvajajo svoje delo. Gre za področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja ali gospodarstva. Glede na starost ljudi razlikujemo socialno delo z otroki, mladostniki in starostniki.

Vir: http://www.mojaizbira.si/poklic/socialni-delavec
Značilnost socialne problematike opredeljuje delo z družino, s prizadetimi, z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem, z odvisniki, z mladimi prekrškarji, ljudmi, ki so storili kaznivo dejanje, s trpinčenimi, z revnimi, zapuščenimi ali ljudmi brez doma, delo z umirajočimi in žalujočimi in druge vrste skupin ljudi, ki se soočajo s težavami vsakdanjega življenja. Odpravljanju stisk in težav uporabnikov so namenjene storitve:

 • prva socialna pomoč kot pomoč pri prepoznavanju socialne problematike in iskanju možnih rešitev
 • osebna pomoč kot svetovalna pomoč posamezniku in
 • pomoč družini in pomoč na domu, kjer socialni delavci koordinirajo različne vrste pomoči (gospodinjstvo, zdravstvena nega, socialna oskrba), ki jih uporabniki v primeru starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo na svojem domu v zameno za institucionalno varstvo.
Svoje delo opravljajo v ustanovah institucionalnega varstva, v domovih za starejše in v socialno varstvenih zavodih za varstvo in usposabljanje otrok in mladostnikov s prizadetostmi. Socialni delavci sodelujejo s starši in jim svetujejo pri iskanju najprimernejših rešitev za njihovega otroka. Sodelujejo z drugimi zavodi in organizacijami, še zlasti s posebnimi socialno varstvenimi zavodi, varstveno delovnimi centri, invalidskimi podjetji in nevladnimi organizacijami s področja socialnega varstva. Delajo tudi v drugih oblikah institucionalnega varstva, kot so materinski domovi, zavetišča, krizni centri ali stanovanjske skupine. Kot strokovni delavci izdelajo individualni načrt, spremljajo njegovo izvajanje ali sodelujejo v strokovnih timih, vodijo skupinsko delo in uporabnikom svetujejo pri reševanju socialne problematike. Lahko organizirajo tabore, klube in skupine medsebojne pomoči, kjer se delo odvija po določenem programu. Socialni delavci v centrih za socialno delo sprejemajo vloge, vodijo postopke in izdajajo odločbe v zvezi z upravičenostjo do družinskih in socialno varstvenih prejemkov. Izdajajo odločbe v zvezi z namestitvami v socialno varstvene zavode in izvajajo storitve socialnega varstva. Centri za socialno delo izvajajo večino dejavnosti z družinskega področja, kot je posvojitev otrok, ureditev rejništva in skrbništva. Socialni delavci v centrih koordinirajo tudi številne programe z drugimi organizacijami s področja šolstva, zaposlovanja, zdravstva, pravosodja in nevladnih organizacij.

Socialni delavci na področju šolstva opravljajo svetovalno delo. Na področju zdravstva opravljajo dejavnosti v sklopu obravnave bolnika. Na področju pravosodja delajo kot svetovalci osebam v zaporih in ob odpustu pomagajo pri ureditvi zaposlitve. Delajo tudi kot svetovalci zaposlitve iskalcem prve zaposlitve, brezposelnim osebam in težje zaposljivim osebam. V podjetjih izvajajo svetovalno delo, posameznikom svetujejo v primerih alkoholizma, uporabe drog ali izostankov z dela. Posredujejo v konfliktih med sodelavci in delodajalci, urejajo probleme v zvezi z opravljanjem delovnih nalog ali težavami v družini in podobno.Delovni pripomočki: 

Delo vključuje poznavanje in uporabo zakonodaje, predvsem s področja socialnega varstva in družinskih razmerij. Temeljni zakoni, ki jih socialni delavci pri svojem delu uporabljajo, so: zakon o socialnem varstvu, zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, zakon o upravnem postopku, zakon o delovnih razmerjih in zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Delo socialnega delavca z uporabniki usmerja poklicni kodeks socialnega dela in kodeks etičnih načel socialnega varstva.Izdelek in storitev: 

Socialni delavci izvajajo storitve, opredeljene v zakonu o socialnem varstvu in v pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Gre za preventivne storitve, storitve prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini na domu in za dom, storitve institucionalnega varstva ter vodenja in varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Socialni delavci izdajajo odločbe v zvezi z upravičenostjo do socialno varstvenih dajatev in družinskih prejemkov. Druge socialne dejavnosti preverja stroka in strokovna združenja skozi načela "dobre prakse". Za področje socialnega varstva, kjer je socialno delo temeljna stroka, o novih storitvah in pristopih ter o dopolnjujočih socialnih programih izdaja mnenja Socialna zbornica Slovenije.Interesi: 

Socialno delo je primerno za ljudi, ki imajo sposobnost empatije. To je način vživljanja v položaj in čustva druge osebe brez lastne prizadetosti. Imeti morajo razvite komunikacijske sposobnosti.Nevarnosti: 

Socialni delavec je pri svojem delu izpostavljeni stresnim situacijam, čustvenim obremenitvam in poklicni pregorelosti. Poklicna pregorelost je pojav drsenja v stanje nezainteresiranosti za posameznika in njegov problem. Do tega pride, če se nakopičijo nerešena vprašanja v zvezi z delom oziroma kadar strankine stiske jemljejo kot svoje in zgubljajo stik z realnostjo. Pred poklicnimi nevarnostmi se obvarujejo s timskim reševanjem problemov: s supervizijo kot metodo strokovne podpore in učenja z zunanjim strokovnjakom, ki dobro pozna določeno strokovno delo in ima sposobnost vodenja z iskanjem poti do rešitev, in intervizijo kot obliko supervizije med sodelavci in drugimi metodami.
Podatke zbral in posredoval .

Kontakt

 • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
 • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Telefon: 030 646 943